• Polityka cookies

Dane osobowe i Polityka cookies

Dane osobowe przetwarzane są przez MX Solution  Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce , ul. Wrocławska  1A, 55-095 Długołęka, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361050, NIP: 121264024 z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: MX Solution z o.o. z siedzibą w Długołęce, ul. Wrocławska  1A, 55-095 Długołęka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361050, NIP: 121264024 z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego (dalej: „Administrator”).
 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym admin@mxsolution.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą w celu:
 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci: zakładania i obsługi konta na stronie internetowej www.whitemarket.pl, zawieraniem z użytkownikiem sklepu internetowego i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym www.whitemarket.pl, dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym WhiteMarket.pl, informowania o dostępności wybranego produktu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
  • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter) - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  • badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego z jego funkcjonowania - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  • odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie Administratora,
  • ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu WhiteMarket.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.
 1. Odbiorcami danych osobowych użytkowników sklepu internetowego mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe internautów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom odpowiedzialnym za badanie satysfakcji klienta – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dodatkowo w zw. z realizacją zamówień, dane użytkowników sklepu mogą być przekazywane poczcie polskiej oraz firmom kurierskim oraz podmiotom odpowiedzialnym za płatności elektroniczne. Administrator udostępnia dane upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/ współpracownikom.
 2. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą do momentu:
 1. rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 2. przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży,
 3. przez okres przewidziany w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
 4. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży
 5. do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. Użytkownik sklepu internetowego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Internauty, zakładka „Moje konto”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik sklepu internetowego ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Dane użytkownika sklepu internetowego mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 4. Podanie danych osobowych przez internautę jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym www.whitemarket.pl
 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień internauty, takich jak: dodane przez internautę produkty do koszyka, sklep wybrany przez internautę, ostatnio wybrany punkt przy składaniu zamówienia, przechowywanie informacji, takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 4. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności dla MX Solution Sp. z o.o. stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, a która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem https://whitemarket.pl/news/n/134/Polityka-cookies.

 

 

Postanowienia końcowe

 1. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@whitemarket.pl.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [ z dnia 6 lutego 2020 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 344) z późn. zm.], a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta [tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), z późn. zm.].
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne rozwiązywane były na drodze polubownej i na korzyść Klienta.
 5. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym sporne sytuacje rozpatrywane będą na drodze sądowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i ustawami szczególnymi.
 6. Załącznikami do Regulaminu są:

Załącznik nr 1 - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 -  Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 3 - Polityka prywatności dla MX Solution Sp. z o.o.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2021. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny