• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego WhiteMarket.pl obowiązujący od dnia 01.01.2023 r.

 

Postanowienia wstępne, informacje

 

 1. Właścicielem serwisu internetowego transakcji on-line przeznaczonego do dokonywania transakcji sprzedaży towarów dostępnego pod adresem http://www.whitemarket.pl (zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Sklepem lub Sklepem Internetowym WhiteMarket.pl) oraz podmiotem oferującym w Sklepie Internetowym WhiteMarket.pl towary jest PRZEDSIĘBIORCA:
  MX Solution z o.o. z siedzibą w Długołęce, ul. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361050, NIP: 121264024 z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [tj. z dnia 6 lutego 2020 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 344) z późn. zm.], tj. określa m.in. zasady korzystania z serwisu internetowego transakcji on-line, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem serwisu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Sklepu pod adresem https://whitemarket.pl/news/n/67/Regulamin oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się korzystający ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.whitemarket.pl
 2. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą realizacji zamówień oraz prowadzeniem Biura Obsługi Klienta (w dalszej części zwanym BOK), odpowiada Sprzedawca.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą:
  • adres pocztowy: MX Solution sp. z o.o., ul. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka,
  • adres poczty elektronicznej BOK: sklep@whitemarket.pl,
  • numer telefonu: 531 390 659 dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie komórkowe, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 1. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca może wprowadzać szczególne warunki sprzedaży promocyjnej w oparciu o regulaminy promocji. Regulaminy promocji zostaną udostępnione Klientom przed zawarciem umów na warunkach promocyjnych w taki sposób, aby mogli oni je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 2. Przez towar lub produkt należy rozumieć rzecz ruchomą oferowaną do sprzedaży przez Sprzedawcę.
 3. Przez Klienta należy rozumieć osobę fizyczną pełnoletnią, tj. tą, która ukończyła lat osiemnaście lub nabyła pełną zdolność do czynności prawnych poprzez zawarcie małżeństwa, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nabywa towary za pośrednictwem sklepu internetowego WhiteMarket.pl
 4. Przez Konsumenta należy rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, dokonującą zakupu w sklepie internetowym Whitemarket.pl, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  [tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), z późn. zm.] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający będzie informować Klientów o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Zmiany regulaminu nie obejmują Klientów, którzy zawarli już umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. W takim przypadku obowiązuje treść regulaminu na chwilę zawarcia umowy sprzedaży, o ile zmiana regulaminu nie wynika ze zmiany obowiązujących przepisów, w takim wypadku data wejścia w życie zmian w regulaminie zbieżna będzie z datą wejścia w życie nowych przepisów.
 2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  • włączoną obsługę Java Script,
  • aktywny adres e-mail.

 

Rejestracja i usługa konta Klienta - „Moje konto”

 

 1. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne konto Klienta „Moje konto”.
 2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia konsument są to:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, państwo),
  3. numer telefonu.
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. firmę,
  2. numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. adres siedziby (ulica, numer budynku, numer domu, kod pocztowy, miasto, państwo),
  4. imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. numer telefonu.
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu.
 7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-to dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Moje konto”,
  5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 10. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 9 pkt 7 powyżej należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w usłudze „Moje konto” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 12. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba, że strony postanowią inaczej.

 

Przedmiot sprzedaży

 

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego WhiteMarket.pl.
 2. Informacje, w tym cenniki znajdujące się na stronach Sklepu odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360)] dalej: Kodeks cywilny. Informacje o towarach  wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Prezentowane produkty na stronach Sklepu są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Jednakże w ofercie sklepu mogą być również produkty używane – w takim wypadku jednak w opisie produktu zostanie to wyraźnie zaznaczone.
 4. Ceny oferowanych produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztów dostawy. Koszty dostawy są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie dostawy podawana jest przed realizacją zamówienia.

 

Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień

 

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok poprzez witrynę internetową www.whitemarket.pl. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, za pośrednictwem wiadomości e-mail, komunikatora internetowego lub telefonicznie.
 2. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 3. Dni robocze w rozumieniu niniejszego regulaminu to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta lub gdy niemożliwa jest dodatkowa weryfikacja poprawności danych Klienta.
 5. Historia poprzednich oraz stan bieżącego zamówienia dostępne są w module „Moje konto" à”Zamówienia” po zalogowaniu Klienta do sklepu WhiteMarker.pl. Moduł „Moje konto” jest dostępny dla zarejestrowanych Klientów.
 6. Jeżeli realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest niemożliwa z powodu braku dostępności produktu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 7. Jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować się z Klientem, aby poinformować go o opóźnieniu. W takiej sytuacji Klient może w szczególności odstąpić od umowy sprzedaży lub potwierdzić chęć realizacji zamówienia.
 8. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, a mających zostać dostarczonych jedną przesyłką, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia. Termin realizacji zostanie podany przed złożeniem zamówienia.
 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, jeśli w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną na adres Kupującego wskazany w zamówieniu o tym, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Brak jakiejkolwiek informacji w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą zawarcia umowy sprzedaży (przyjęcia zamówienia do realizacji)  jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.

 

Dostawa towarów

 

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej.
 3. Zamówione produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówień przez Klienta lub do wybranego przez Klienta paczkomatu InPost.
 1. Termin dostawy podawany jest bezpośrednio przed złożeniem zamówienia i liczony jest w następujący sposób:
 1. w przypadku wybrania płatności za pobraniem, od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przez Sprzedawcę realizacji zamówienia,
 2. w przypadku wybrania płatności z góry przelewem od następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaksięgowana zostanie wpłata umówionej ceny i kosztów przesyłki na rachunku Sprzedawcy,
 1. O wysłaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. W przypadku, gdyby towar nie został dostarczony Klientowi w deklarowanym terminie dostawy, Sprzedawca prosi Klienta o niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji e-mailem na adres: reklamacje@whitemarket.pl (prosimy podać nr zamówienia).

 

Uszkodzenia i braki w transporcie

 

 1. W przypadku, gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, prosimy o spisanie protokołu szkody lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
 2. O wyżej zaistniałej sytuacji prosimy powiadomić Sprzedawcę poprzez utworzenie zgłoszenia: Strefaklienta -> Dodaj zgłoszenie lub telefonicznie nr: 531 390 659 lub na adres e-mail: reklamacje@whitemarket.pl.
 3. W przypadku, gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna, prosimy o pilny kontakt ze Sprzedawcą za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego po zalogowaniu się, w zakładce "Moje konto", telefonicznie nr: 531 390 659 lub na adres e-mail: reklamacje@whitemarket.pl
 4. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z Kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

 

Formy i terminy płatności, dokumenty sprzedaży

 

 1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  1. przelewem - przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) – w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,
  2. za pobraniem - opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki,
 2. Do każdego zakupionego produktu wystawiana jest faktura VAT. Faktury są wysyłane wraz z towarem na adres wysyłki podany w formularzu zakupu przez Klienta lub w pliku pdf na wskazany adres e-mail.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), z późn. zm.] Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
 1. wiadomością e-mail, na adres sklep@whitemarket.pl,
 2. w formie pisemnej, na adres MX Solution sp. z o.o., ul. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka.
 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
 1. dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta [tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), z późn. zm.];
 14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj.  w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu ww. terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 4. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przypominamy o możliwości wpisania numeru zgłoszenia reklamacyjnego otrzymanego od Sprzedającego (RMA) w widocznym miejscu na opakowaniu. Umieszczenie numeru RMA na opakowaniu w widocznym miejscu pozwoli na sprawniejszą obsługę zwrotu.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 1. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Towar należy odesłać na adres:

MX Solution  Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 1a
55-095 Długołęka

 

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, przy uwzględnieniu zasad określonych poniżej.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową wobec Klientów będących konsumentami na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  [tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), z późn. zm.] w art. 43a do 43g, a także w przepisach Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. [tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360)] z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.
 3. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy określoną w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. [tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360)] (rękojmia za wady).
 4. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Jeżeli zakupiony towar jest objęty gwarancją producenta, importera lub Sprzedającego Klient może zgłosić żądania z tytułu udzielonej gwarancji.
 5. W celu usprawnienia procedur prosimy Klientów o wskazanie w trakcie procedury reklamacyjnej czy Klient korzysta z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, czy też z uprawnień wynikających z ustawy (np. roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową), przy czym informujemy, że korzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza uprawnień wynikających z obowiązujących ustaw.
 6. Klient może złożyć reklamację w szczególności poprzez utworzenie zgłoszenia: Strefa klienta -> Dodaj zgłoszenie. Dane klienta podane w procesie zakładania konta do celów reklamacyjnych zostaną wykorzystane jedynie do tychże celów przez firmę MX Solution Sp. z o.o.  
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przysługujących Klientowi uprawnień prosimy o kontakt ze Sprzedawcą – 531 390 659, sklep@whitemarket.pl.
 8. Sklep ponosi odpowiedzialność jeżeli wada (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Jeżeli jednak określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią umowy, może żądać jego naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniami określonymi we art. 43d ust. 2 i 3 oraz art. 43e ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  [tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), z późn. zm.].
 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią umowy, jest zobowiązany dostarczyć niezgodny z treścią umowy towar na adres:

MX Solution  Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 1a
55-095 Długołęka

 

 1. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

Opinie Klientów

Sklep nie weryfikuje autentyczności opinii zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu lub ewentualnie w przypadku sprzedaży odbywającej się za pośrednictwem innych internetowych platform handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  [tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), z późn. zm.] np. ALLEGRO czy Ceneo.pl Sp. z.o.o. na tychże platformach. Zamieszczane są wszystkie opinie, bez względu na to czy są negatywne czy pozytywne.

Wyszukiwanie Towarów w Sklepie

Sprzedawca umożliwia wyszukiwanie produktów w Sklepie. Główny parametr, który decyduje o kolejności pojawiania się wyników to trafność. Następnie Klient ma możliwość sortowania wyników alfabetycznie, wg cen od najniższej lub od najwyższej, a także według kryterium producenta oraz według najpopularniejszego, najnowszego i najstarszego towaru.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 1. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 2. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego https://konsument.gov.pl/.
 3. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą:
  1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie:  https://wiih.rzeszow.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/ Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 6. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. 
  Łącze elektroniczne do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 7. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.


Dane osobowe i Polityka cookies

Dane osobowe przetwarzane są przez MX Solution  Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce , ul. Wrocławska  1A, 55-095 Długołęka, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361050, NIP: 121264024 z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: MX Solution z o.o. z siedzibą w Długołęce, ul. Wrocławska  1A, 55-095 Długołęka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361050, NIP: 121264024 z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego (dalej: „Administrator”).
 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym admin@mxsolution.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą w celu:
 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci: zakładania i obsługi konta na stronie internetowej www.whitemarket.pl, zawieraniem z użytkownikiem sklepu internetowego i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym www.whitemarket.pl, dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym WhiteMarket.pl, informowania o dostępności wybranego produktu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
  • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter) - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  • badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego z jego funkcjonowania - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  • odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie Administratora,
  • ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu WhiteMarket.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.
 1. Odbiorcami danych osobowych użytkowników sklepu internetowego mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe internautów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom odpowiedzialnym za badanie satysfakcji klienta – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dodatkowo w zw. z realizacją zamówień, dane użytkowników sklepu mogą być przekazywane poczcie polskiej oraz firmom kurierskim oraz podmiotom odpowiedzialnym za płatności elektroniczne. Administrator udostępnia dane upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/ współpracownikom.
 2. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą do momentu:
 1. rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 2. przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży,
 3. przez okres przewidziany w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
 4. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży
 5. do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. Użytkownik sklepu internetowego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Internauty, zakładka „Moje konto”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik sklepu internetowego ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Dane użytkownika sklepu internetowego mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 4. Podanie danych osobowych przez internautę jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym www.whitemarket.pl
 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień internauty, takich jak: dodane przez internautę produkty do koszyka, sklep wybrany przez internautę, ostatnio wybrany punkt przy składaniu zamówienia, przechowywanie informacji, takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 4. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności dla MX Solution Sp. z o.o. stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, a która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem https://whitemarket.pl/news/n/134/Polityka-cookies.

Postanowienia końcowe

 1. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@whitemarket.pl.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. [tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360)], przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [ z dnia 6 lutego 2020 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 344) z późn. zm.], a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta [tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), z późn. zm.], ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym [tj. z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070), z późn. zm.], ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług [tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 178)].
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne rozwiązywane były na drodze polubownej i na korzyść Klienta.
 5. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Sprzedającym a Klientem sporne sytuacje rozpatrywane będą na drodze sądowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i ustawami szczególnymi.
 6. Załącznikami do Regulaminu są:

Załącznik nr 1 - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 -  Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 3 - Polityka prywatności dla MX Solution Sp. z o.o.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do umów zawartych od 01.01.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

4) w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej rzeczy – w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony.

5) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest MX Solution  Sp. z o. o. – Serwis, ul. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): sklep@whitemarket.pl, numer telefonu: 531 390 659, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@whitemarket.pl lub pismo wysłane pocztą na adres: MX Solution Sp. z o. o. – Serwis, ul. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka, z dopiskiem „Zwrot w terminie 14 dni”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: MX Solution Sp. z o. o. – Serwis, ul. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka, z dopiskiem „Zwrot w terminie 14 dni”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:                    

                                   MX Solution Sp. z o. o. – Serwis

 1. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka

e-mail: rma@mxsolution.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*):

Lp. Nazwa, Symbol/rozmiar, Ilość, Cena jednostkowa brutto

Data zawarcia umowy:……………………..                             

Data odbioru towaru:……………………….

Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):

…………………………………………………….

 

Adres (-y) Konsumenta (-ów):

 

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Telefon kontaktowy: ………………………......

 

Nr konta, na który można dokonać zwrotu płatności:

…………………………………………………………….

Podpis (-y) Kupującego(-ych):

(jeśli formularz wysyłany jest w wersji papierowej)

……………………………………..

Data: ……………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3 - Polityka prywatności dla MX Solution Sp. z o.o.

Dane osobowe i Polityka cookies

Dane osobowe przetwarzane są przez MX Solution  Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce , ul. Wrocławska  1A, 55-095 Długołęka, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361050, NIP: 121264024 z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: MX Solution z o.o. z siedzibą w Długołęce, ul. Wrocławska  1A, 55-095 Długołęka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361050, NIP: 121264024 z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego (dalej: „Administrator”).
 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym admin@mxsolution.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą w celu:
 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci: zakładania i obsługi konta na stronie internetowej www.whitemarket.pl, zawieraniem z użytkownikiem sklepu internetowego i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym www.whitemarket.pl, dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym WhiteMarket.pl, informowania o dostępności wybranego produktu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
  • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter) - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  • badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego z jego funkcjonowania - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  • odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie Administratora,
  • ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu WhiteMarket.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.
 1. Odbiorcami danych osobowych użytkowników sklepu internetowego mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe internautów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom odpowiedzialnym za badanie satysfakcji klienta – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dodatkowo w zw. z realizacją zamówień, dane użytkowników sklepu mogą być przekazywane poczcie polskiej oraz firmom kurierskim oraz podmiotom odpowiedzialnym za płatności elektroniczne. Administrator udostępnia dane upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/ współpracownikom.
 2. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą do momentu:
 1. rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 2. przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży,
 3. przez okres przewidziany w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
 4. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży
 5. do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. Użytkownik sklepu internetowego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Internauty, zakładka „Moje konto”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik sklepu internetowego ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Dane użytkownika sklepu internetowego mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 4. Podanie danych osobowych przez internautę jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym www.whitemarket.pl
 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień internauty, takich jak: dodane przez internautę produkty do koszyka, sklep wybrany przez internautę, ostatnio wybrany punkt przy składaniu zamówienia, przechowywanie informacji, takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 4. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

 

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny