• Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu WhiteMarket:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest MX Solution z o.o. z siedzibą w Długołęce, ul. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361050, NIP: 121264024 z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego .

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3.Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na profilu WhiteMarket.pl na portalu Facebook (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

9. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora dotyczące wydania nagród i nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, w tym osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrody dla 2 osób.

2. Nagrodą jest bon podarunkowy o wartości 150 złotych do wykorzystania w sklepie whitemarket.pl w terminie do dnia 31.12.2023 r.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu whitemarket.pl.

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora.

2. Konkurs trwa od dnia 25.07.2023 roku godz. 14:00 do 08.08.2023 roku godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest napisać komentarz pod postem konkursowym, w którym opisuje, jaki sprzęt elektroniczny jest dla niego niezbędny na wakacyjnym wyjeździe i dlaczego.

2. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu komentarze wyłącznie własnego autorstwa.

3. Informacje o konkursie będą dostępne w poście Konkursowym.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w poście Konkursowym.

4. Spośród Uczestników Organizator wyłoni 2 zwycięzców.

6. Informacja o wygranej zostanie umieszczona w poście z wynikami Konkursu, który zostanie opublikowany na portalu społecznościowym Facebook w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu.

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - adresu mailowego w wiadomości prywatnej.

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu mailowego lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest MX Solution Sp. z o.o. z siedzibą:
ul. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka (nr KRS 0000361050, NIP: 6762423021, REGON: 121264024).

3. Na potrzeby Konkursu będą przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Dane osobowe posłużą do ustalenia prawa do otrzymania Nagrody lub wysyłki Nagród, kontaktu z Uczestnikiem (jeżeli niniejszy regulamin przewiduje taki kontakt lub nagrody) oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia konkursu na zasadach określonych w Regulaminie do momentu zakończenia konkursu, a po takim zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących organizatorowi konkursu i w stosunku do niego lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych lub księgowych.

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych lub obsługą marketingową konkursu lub obsługą księgową administratora danych.

6. Dane osobowe Uczestników są̨ przetwarzane przez Administratora dla celów przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody
wyrażonej przez Uczestnika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika - art. 6 ust. 1 pkt a)
Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
7. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, Uczestnikowi przysługują następujące
uprawnienia:
a. dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe
lub uzupełnienia niekompletnych danych,
b. cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym przetwarzanie danych będzie legalne do
czasu wycofania zgody, a cofnięcie zgody powoduje brak możliwości dalszego udziału
w Konkursie,
c. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach
prawa,
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora danych,
e. przeniesienia danych do innego administratora danych,
f. wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.07.2023 roku.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.